جوجه پنبه ای کاموایی

راههای ساختن پوم پوم (منگوله ) کاموایی را به دو روش فراگرفتیم

معرفی دستگاه منگوله ساز

موجود دوست داشتنی به نام پوم پوم

حالا وقتش رسیده که از دانشمان به نحو احسن استفاده ببریم: جوجه پنبه ای کاموایی

 

ادامه خواندن “جوجه پنبه ای کاموایی”